BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TỔNG CỤC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
DIRECTORATE VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING
TRANG THÔNG TIN TRA CỨU VĂN BẰNG GDNN
(Dữ liệu Văn bằng GDNN trên hệ thống từ năm 2017 trở đi)
483 cơ sở đào tạo trên hệ thống
756649 văn bằng trên hệ thống